Find the question tags in the following transcription. Are they falling or raising?

/wp-content/uploads/Chapter-5-5.23.mp3

/ɪksˈkjuːz mi | ju ˈɑːnt ˈbɪli | ˈɑː ju ||

ˈjes | huːz ˈɑːskɪŋ ||

ju ˈdəʊnʔ ˈrekəɡnaɪz mi |ˈduː ju ||

ˈwel | aɪm ˈnɒʔ ˈʃɔː || ju ˈsiːm fəˈmɪliə ||

aɪ ˈkɑ:nʔ bɪˈliːv ɪt || bəʔ ju rɪˈmembə ˈɡəʊɪŋ tə ˈkɒlɪdʒ ɪn ˈɒksfəd |ˈdəʊnʔ ju ||

ˈhaʊ kəd aɪ fəˈɡet ||

ən ju ˈhævənt fəˈɡɒtn̩ ðə ˈdrɑːmə ˈklʌb | ˈhæv ju ||

ˈnəʊ | əv ˈkɔːs nɒt ||ɑː ˈlɪz | lɪz ˈdʒəʊnz || ɪts ˈten jɪəz sɪns wi ˈsɔːr ˈiːtʃ ʌðə ˈlɑːst |ˈɪznt ɪt ||

ˈjes | ɪʔ mʌs ˈbi || ˈwel | haʊ ˈɑː ju/